အပ်က္

သႀကၤန္ရဲ႕အေရာင္က

အစိမ္းနဲ႔အဝါ

စိတ္ကူးတည့္ရာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမွာ

တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး သန္႔ရွင္းခဲ့သမွ်

အညစ္အေၾကးနဲ႔ ေဆးေၾကာခဲ့ၾကတယ္။ ။
္္မင္းစိုးရာ

ပိေတာက္ေျမမဂၢဇင္း၊ဧျပီ၊2005

Comments

Popular posts from this blog

ေနေကာင္းလား ေကာင္းႀကီး

အူသံ

ဒါဆိုရင္မုန္႔လံုးကိုစကၠဴကပ္ၾကပါစို႔